Obec Věžná

Plnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Oficiální názevObec Věžná
Důvod a způsob založeníObec Věžná byla založena na základě Zákona č. 128/2000, Sb. o obcích.
Organizační strukturaV čele obce stojí starosta obce, který je zvolen sedmičleným zastupitelstvem ze svého středu. Místostarosta je zvolen obdobně. Dalšími orgány obce jsou finanční a kontrolní výbor. Podrobné informace o složení zastupitelstva obce najdete ve složce "Zastupitelstvo".
KontaktAdresa:
Věžná 1, 395 01 Pacov
Telefon:
565 55 27 25
e-mail:
obec(zavináč)vezna.cz
IDDS:
jscauac
Bankovní spojeníKB Pelhřimov
č. ú.: 13625261/0100
IČO00476749
DIČObec není plátcem DPH.
Rozpočet obce 2019: zde ke stažení
2018: zde ke stažení
2017: zde ke stažení
2016: zde ke stažení
2015: zde ke stažení
2014: zde ke stažení
2013: zde ke stažení
2012: zde ke stažení
2011: zde ke stažení
2010: zde ke stažení
2009: zde ke stažení
2008: zde ke stažení
2007: zde ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtuStřednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 byl schválen zastupitelstvem obce Věžná dne 13.2.2019 a je ke stažení zde ve formátu PDF.
Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
písemně
osobně
e-mailem
elektronickým podáním
telefonicky

Kontakty na Obecní úřad naleznete zde.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1.1.2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Celý dokument v tisknutelné podobě zobrazíte klepnutím sem.

Dostupné formuláře Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o odkup pozemků
Žádost o výpis z rejstříku trestů (viz Czech POINT)
Řešení životních situací O informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Věžná.

Současně však doporučujeme
Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy)
Nejdůležitější předpisy zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
zákon č. 495/2004 Sb. a zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu, v platném znění
platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
Sazebník úhrad Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT.
Přehled poskytnutých informací 01/2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Seznam organizací SDH Věžná

Aktualizováno dne 31. března 2019

Obecní úřad ve Věžné
Případné dotazy a připomínky zasílejte správci webu