Historie a současnost obce

Obec Věžná jsou vlastně dvě malé, téměř na sebe navazující vesničky Věžná a Brná ležící jižně od vrchu Svidník. Tato dvě katastrální území zaujímají rozlohu asi 530 ha. První zmínky o osídlení kraje jsou již ze 14. století, přesněji z roku 1318. V roce 1358 byl poprvé zmíněn původní kostel dnes zasvěcený svatému Jiří.

Ten v současné podobě, do které byl přestavěn roku 1733, s přilehlou farou tvoří největší dominantu obce. Jedenáct náhrobních kamenů na obvodových zdech z let 1558 až 1630 patřilo rodu Malovců, tehdejším pánům nedalekého hradu Kámen. Hlavní oltář kostela byl podle existujících záznamů postaven v roce 1764, zeď s bránou u kostela ohraničuje původní hřbitov a hned vedle stojí fara s hospodářskými budovami.

Ve středu Věžné nelze přehlédnout ani novodobou dominantu obce, kterou je kulturní stánek postavený v 80. letech 20. století napojením na budovu bývalé školy z roku 1840. V těchto prostorách se nachází malá ubytovna a jsou zde vybudovány dva sociální byty. V objektu se rovněž nachází pohostinství se sálem.

V obci je nyní 77 popisných čísel a v současné době jen asi 128 trvale hlášených obyvatel (včetně osady Brná), kteří ještě většinou žijí v několika místních bytovkách, a to řadí obec v kraji bohužel na přední místo v poměru trvale obydlených nemovitostí k neobydleným. Ty jsou ve většině případů využívány k rekreačním účelům, takže ves ožívá především o víkendech a v období dovolených.

V poslední době se kromě dokončené postupné opravy kostela podařilo renovací pomníku padlých z 1. světové války a obnovou chodníků a zeleně změnit starý zanedbaný park na návsi. Pokračuje v mezích možností vylepšování místních komunikací a veřejných prostranství.

V roce 2008 obec zakoupila budovu fary, kterou za pomoci dotací opravila a přebudovala v multifunkční obecní dům. Dnes zde má sídlo Obecní úřad, své zázemí zde našly spolky působící v obci či na jejím území (SDH Věžná, Myslivecký spolek "Pod Svidníkem") a své sídlo zde má i Obecní knihovna, obnovená po 30 letech. Na faře si své místo našla i historická expozice hasičů, kterou je možno navštívit po domluvě s vedením obce. V současné době obec usiluje o opravu objektů a prostranství v okolí bývalé fary.

Obec vybudovala novou kanalizaci spolu s čističkou odpadních vod.

Na okraji obce nahradil již od roku 1880 postupně starý původní hřbitov u kostela hřbitov nový, který slouží dodnes, a to i dalším 5 obcím, což je v našem kraji neobvyklé.

Na místní přírodu a okolí má svou činností vliv zejména intenzivně hospodařící Výrobně obchodní družstvo Kámen, které zásluhou vysoké koncentrace živočišné a přidružené výroby vytváří pracovní příležitosti pro většinu zdejších obyvatel. Do katastru naší obce patří část přírodní rezervace Kejtovské louky ležící 1,5 km severozápadně od vsi, kde je možné nalézt některé vzácné druhy rostlin, např. prstnatec májový či vachtu trojlistou. Procházka tímto výjimečně nedotčeným koutem přírody, stejně jako návštěva místních poměrně rozsáhlých lesů, má na člověka v dnešní uspěchané době přímo blahodárný účinek.